🙏🕉బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారి ప్రవచనాలు🕉🙏
3 428 subscribers
🕉బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారి ప్రవచనాలు🕉
🙏Bramhasri Vaddiparthi Padmakar Gari pravachanamulu🙏
https://t.me/pranavapeetam
You are invited to the channel 🙏🕉బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారి ప్రవచనాలు🕉🙏. Click above to join.