دَپَرَدِیِسَ جاَناَنَ دَتَرَاَنَوَاَصَلَیِ چِیِنَلَ
479 subscribers
دپردیس جانان دتـرانـو اصلی چینل
ملګرو تاسوتبه دلته دپردیس جانان
▬▬▬๑۩ 🏳 ۩▬▬▬๑۩ 🏳 ۩
نوی تـرانـی نشـریژی هیله کوم چی هم کاری راسره وکړی هم دی چینل کی راسره پاته شـی
او دا چـینـل درسـره شـیـرکـړی
https://t.me/joinchat/AAAAAFTvxDKLu3hGGT2V3w
You are invited to the channel دَپَرَدِیِسَ جاَناَنَ دَتَرَاَنَوَاَصَلَیِ چِیِنَلَ. Click above to join.