ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ✪
5 408 subscribers
ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ
👇👇👇👇👇👇👇👇

🔘 ದಿನನಿತ್ಯದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
🔘 ಸರಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳು
🔘 ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು
🔘 PDF ನೋಟ್ಸ್

ಸರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ!

Check: karnatakaplus.in

Contact Admin: @naikroshan
You are invited to the channel ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ✪. Click above to join.