گفتمان سوسیالیستی
439 subscribers
«شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست»

این کانال در جهت ارائه جلسات تلگرامی بحث و گفتگو از طرف رفقای شورای همكاری نيروهای چپ و كمونيست تشکیل شده است.

https://t.me/+9ysZiE_6mkZjZDZk

آدرس تماس با ایمیل:

ShorayeHamkary@gmail.com
You are invited to the channel گفتمان سوسیالیستی. Click above to join.