👩‍🏫*સમગ્ર શિક્ષા,ગુજરાત*🧑‍🏫
90 subscribers
👨‍🏫સારસ્વત મિત્રો અને વિદ્યાર્થીઓ માટે દરરોજ શૈક્ષણિક નવી અપડેટ,સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાનું મટીરીયલ,ટેકનોલોજી,વિવિધ સરકારી ભરતી,જનરલ નોલેજ,શૈક્ષણિક પરિપત્રો ઠરાવો ની વિગતો માટે 🤷‍♂️www.myeduaim.in📲
You are invited to the channel 👩‍🏫*સમગ્ર શિક્ષા,ગુજરાત*🧑‍🏫. Click above to join.