هوش نیک - مرکز تحقیقات هوش کودک
190 subscribers
تست و تقويت هوش مالی کودکان با استفاده از قوانین هوش ٩ گانه در مرکز تحقیقات هوش کودک نیک

اولين مركز تخصصی هوش مالی کودک و استعدادیابی در ايران

نماينده موسسه Kfiri.com.au استرالیا در ایران

وبسایت رسمی موسسه
http://hooshenik.com
You are invited to the channel هوش نیک - مرکز تحقیقات هوش کودک. Click above to join.