Don't have Telegram yet? Try it now!
شبکه اینترنتی تی وی یا
6 020 members
تی وی یا ( آزمایشی)
شبکه ای که نیازش حس می شد!
✅همراه با فعالیت های جدی در زمینه مطالب آموزشی متوسطه و به ویژه #یازدهم #دوازدهم
کد شامد:1-1-1475-61-3-4
پشتیبان برخط و تبلیغات:
🆔 @TvyaFA
اگراز کانال خارج شوید دیگر برگشت شما به اینجا حلال نیست!
#قدرشناسی ❤️
You are invited to the group شبکه اینترنتی تی وی یا. Click above to join.