Don't have Telegram yet? Try it now!
© زندگی,عاشقانه,باچشمان سبز,©™
1 991 members
چگونه میتوانیم دیدزیبایی به زندگی داشته باشیم؟وقتی پیامبرم مراازچشمان سبزمیترساند.
زندگی دقیقا,,چگونه نگریستن ازدریچه چشمان زیبای شماست.رنگهانشانه بزرگی خلقت وزندگی أند و خرافات نابودکننده ی آن.
ممنون که @chashman_sabz
رابه دوستان وعزیزانتان معرفی میکنید
You are invited to the group © زندگی,عاشقانه,باچشمان سبز,©™. Click above to join.