راسا شیمی واردکننده و عرضه کننده مواد آزمایشگاهی
422 subscribers
در راستای تکمیل معرفی شرکت کانال تلگرامی تشکیل داده ایم تا به مرور به معرفی محصولات خود با توجه به نیاز شما بپردازیم .باعث افتخار این شرکت است که اعضایی چون شما به کانال تلگرامی مابپیوندند 02128421697☎️
@rasachemicalco
You are invited to the channel راسا شیمی واردکننده و عرضه کننده مواد آزمایشگاهی. Click above to join.