موسسه كنكور طلائي | دكتر دهقان
47 subscribers
🔴بزرگترين اجتماع كنكوري هاي موفق💪🏻

خدمات كنكور طلائي:
✅١-دي وي دي هاي اموزشي
✅٢-جزوات اموزشي
✅٣-برنامه ريزي تحصيلي
✅٤-مشاوره
✅٥-آلفاي صوتي
✅٦-آزمون
✅٧-بانك تست و ...

🔴شماره پيامك سفارش :(١٠٠٠٢٠٠٣٠٠٥٠٠)
سایت رسمی کنکور طلائی: www.konkooretalaee.ir
You are invited to the channel موسسه كنكور طلائي | دكتر دهقان. Click above to join.