فصلنامه تحقیقات جغرافیایی
445 subscribers
صاحب امتیاز و مدیر مسئول : پروفسور محمد حسین پاپلی یزدی
سردبیر: دکتر فاطمه وثوقی
شاپا چاپی : 7052-1019
شاپا الکترونیکی : 4384-2538

http://www.georesearch.ir/

همچنين جهت برقراري ارتباط با ادمين از طریق سایت فصلنامه، پیام دهید .
You are invited to the channel فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. Click above to join.