انجمن مدیران ساختمان
640 subscribers
انجمن مدیران ساختمان در راستای ارتقا فرهنگ آپارتمان نشینی و حمایت از مدیران ساختمان به صورت سراسری و با محوریت استان تهران در سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرد
امید است گامی موثر باشیم


ادمین 👇
@AnjomanModiranSakhteman
You are invited to the channel انجمن مدیران ساختمان. Click above to join.