المبارز نشریاتی اداره
714 subscribers

#کانال الــمــبــارز نشریاتی اداره
درین کـانـال بـهتــرین نـعــت هــای تـازه
گلچـین زیبــا دلنشـین را دریـافـت کنــید
بــه زبــان های مختلف
#اوزبکی
#فارسـی
#پشـتو
#عربی
#وغیره
نـشر میـشود
رابطه0702681747
•”(( #رابطه به شخصی
https://t.me/zc_vcc_cv
You are invited to the channel المبارز نشریاتی اداره. Click above to join.