سجاد احمدی ✍️ فصلنامه تخصصی نظارت مالی
2 525 subscribers
حسابداری، حسابرسی، مالیات، مدیریت داراییها، مالیه عمومی

📒 دارای پروانه نشر رسمی
📗 صاحب امتیاز : سجاد احمدی

https://t.me/sjahmadi
nezaratmali.ir

🌐 ارتباط با ما : @ertebat24
You are invited to the channel سجاد احمدی ✍️ فصلنامه تخصصی نظارت مالی. Click above to join.