خبرنگار اجتماعی
200 subscribers
به نام خدای زیبایی ها

کانال "خبرنگار اجتماعی" تلاش دارد موضوعات روزجامعه به صورت تخصصی و به دور از حاشیه های سیاسی مورد بررسی قرار گیرد. امید است با همراهی اعضای محترم کانال، زمینه تبادل نظرات فراهم شود.
ارادتمند: علی البرزی
@alialborzi :ارتباط با ادمین
You are invited to the channel خبرنگار اجتماعی. Click above to join.