اخبار اقتصاد و معیشت
72 subscribers
آخرین اخبار اقتصادی
حقوق /یارانه/کمک معیشتی/وام و ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
You are invited to the channel اخبار اقتصاد و معیشت. Click above to join.