علی رضوانی تبار | بینش مدیریت | Ali Rezvanitabar
160 subscribers
در این کانال با عینک علم مدیریت به دنیا نگاه می کنیم
You are invited to the channel علی رضوانی تبار | بینش مدیریت | Ali Rezvanitabar. Click above to join.