استودیوی الاماره
1 475 subscribers

#کانال اســـــتـودیوی الاماره
درین کـانـال بـهتــرین نـعــت هــای تـازه
گلچـین زیبــا دلنشـین را دریـافـت کنــید
بــه زبــان های مختلف
#اوزبکی
#فارسـی
#پشـتو
#عربی
#وغیره
نـشر میـشود
رابطه با مدیر کانال← @z_m_vc_ha_s
You are invited to the channel استودیوی الاماره. Click above to join.