#જય યુવા શક્તિ( એજ્યુકેશન ચેનલ)
5 437 subscribers
શૈક્ષણિક ન્યુઝ
શિક્ષક ન્યુઝ
સરકારી ઠરાવ ન્યુઝ
સચિવાલય ન્યુજ તેમજ
તાજેતર ની સરકારી ભરતી ના ન્યૂઝ ખાસ આવનાર ટાટ શિક્ષણ સહાયક અને ટેટ વિદ્યાસહાયક ભરતી ન્યૂઝ માટે આ ચેનલ જોઈન કરૉ
https://t.me/jayyuvashktirk
#jayyuvashakti ટીમ..!
If you have Telegram, you can view and join
#જય યુવા શક્તિ( એજ્યુકેશન ચેનલ) right away.