សន្តិសុខសាយប័រ (ISAC-Cambodia Cybersecurity)
10 320 subscribers
សន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យា ISAC-Cambodia Cybersecurity) ជាបន្ទប់ជជែកពិភាក្សាតែបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខ/សុវត្ថិភាពបច្ចេកវិទ្យាតែប៉ុណ្ណោះ៕ ០១ មករា ២០១៦

The​ first & leading Cybersecurity​ knowledge sharing and discussion platform in Cambodia.
If you have Telegram, you can view and join
សន្តិសុខសាយប័រ (ISAC-Cambodia Cybersecurity) right away.