នាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ | IDPoor Cambodia
462 subscribers
ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ​​គ្រួសារ​ក្រីក្រ​នៅ​កម្ពុជា ធ្វើ​ឡើង​ជា​រៀងរាល់​ឆ្នាំ ដោយគ្រប​ដណ្តប់​លើ​តំបន់​គោលដៅ ដើម្បីកំណត់​អត្តសញ្ញាណ​គ្រួសារ​ក្រីក្រ​នៅទូទាំងប្រទេស ទៅតាមនីតិវិធី និង​បញ្ជី​សំណួរ ដែលកំណត់ដោយក្រសួងផែនការ នាយកដ្នានអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ។
If you have Telegram, you can view and join
នាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ | IDPoor Cambodia right away.