ការពិគ្រោះ និងប្រឹក្សាអំពីបញ្ហាសុខភាពភ្នែក (HouSheng Phnom Penh Eye Clinic)
1 471 members, 358 online
Group នេះបង្កើតឡើងដើម្បីជាកន្លែងផ្តល់ការពិគ្រោះ និងប្រឹក្សាយោបល់អំពីបញ្ហាសុខភាពភ្នែកជូនលោកអ្នកពីចម្ងាយតាមរយះកម្មវិធីTelegram ។
*បញ្ជក់:យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលុបចោលឬប្លុករាល់ការផុសចាកប្រធានបទ និងពាក្យមិនសមរម្យ។
☎️ លេខទូរស័ព្ទ: 089 888 121| 088 288 6888
If you have Telegram, you can view and join
ការពិគ្រោះ និងប្រឹក្សាអំពីបញ្ហាសុខភាពភ្នែក (HouSheng Phnom Penh Eye Clinic) right away.