សាលារៀនសហគមន៍២១ - Community 21 School
137 subscribers
សាលារៀនសហគមន៍២១ នឹងក្លាយជាសាលារៀនដែលមានការទទួលស្គាល់ទូទាំងប្រទេស លើគុណភាព និងវិសាលភាពអប់រំ ការចូលរួមលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍ និងអភិវឌ្ឍអ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយប្រកបដោយគុណតម្លៃ ក្រមសីលធម៌ និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់។
If you have Telegram, you can view and join
សាលារៀនសហគមន៍២១ - Community 21 School right away.