អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា
36 358 subscribers
នេះជា Chanel telegram ផ្លូវការរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា បង្កើតឡើងដើម្បី (ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្លូវការ)
If you have Telegram, you can view and join
អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា right away.