ઓનલાઇન માહિતી
11 725 subscribers
ગુજરાત સરકારની દરોજ નવી નવી સરકારી યોજનાઓ અને ભરતીની માહિતી મેળવવા અમારા આ ગ્રૂપમાં જોડાયેલ રહો.

👌દરોજ વોટટ્સપ સ્ટેસ્ટ્સ માધ્યમથી માહિતી મેળવવા 9173519408 Join લખી ઓનલાઇન માહિતી નામે આ નંબર સેવ કરો.
If you have Telegram, you can view and join
ઓનલાઇન માહિતી right away.