សាលាភាសាជប៉ុនមិរ៉ៃ Study and work In Japan with Mirai
1 546 members, 395 online
សម្រាប់ពត៍មានលំអិតស្តីអំពីសំណួរពាក់ពន្ធ័និងការសិក្សាភាសាជប៉ុន និងបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ទៅបន្តការសិក្សាឬធ្វើការងារនៅប្រទេសជប៉ុនអាចសាកសួរពត៌មានជាមួយក្រុមការងារយើងខ្ញុំបាន។
សូមអរគុណ
If you have Telegram, you can view and join
សាលាភាសាជប៉ុនមិរ៉ៃ Study and work In Japan with Mirai right away.