សម្រាប់ កម្មករ និយោជិត
8 460 members, 1 619 online
ផ្តល់ព័ត៌មានជូនកម្មករ និយោជិត និងបុគ្គលិក ដែលបម្រើការងារនៅរោងចក្រ សហគ្រាស ក្រុមហ៊ុន ធនាគារ ភោជនីយដ្ឋាន សណ្ឋាគារ កសិដ្ឋាន និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានា។

Providing information to worker, employee, and staff of a factory, enterprise, restaurant, bank, and NGO!
If you have Telegram, you can view and join
សម្រាប់ កម្មករ និយោជិត right away.