សម្រាប់ និយោជក
15 858 members, 7 295 online
សម្រាប់សម្រាយចម្ងល់ជាមួយនិយោជក ដើម្បីការពារប្រយោជន៍កម្មករនិយោជិត និងបុគ្គលិក ក៏ដូចជានិយោជកខ្លួនឯង

Answering any inquiry from employer for protecting the benefit of worker as well as employer
If you have Telegram, you can view and join
សម្រាប់ និយោជក right away.