មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្រ្តប៊ីយ៉ូុម៉េដភ្នំពេញ Biomed Laboratory
@BiomedPP_Lab
If you have Telegram, you can contact
មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្រ្តប៊ីយ៉ូុម៉េដភ្នំពេញ right away.