ព័ត៌មានសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង (AIS)
8 586 subscribers
សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង American Intercon School​

Facebook: https://www.facebook.com/ais.mjqeducation/

Website: https://www.ais.edu.kh/
If you have Telegram, you can view and join
ព័ត៌មានសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង (AIS) right away.