OPENEDU 101
38 members, 3 online
Nền tảng E-learning thế hệ mới sử dụng công nghệ Blockchain để tối ưu về việc học, thực hành & lưu trữ hồ sơ năng lực học viên một cách minh bạch và tin cậy.

Website: https://www.openedu101.com/
You are invited to the group OPENEDU 101. Click above to join.