Amirkabir Fairs
1 109 subscribers
🎓 نمایشگاه ها و‌رویدادهای دانشگاه امیرکبیر
🔍 فرصت‌های شغلی، پروژه‌ها، شبکه‌سازی با شرکت‌ها، آموزش و اطلاع‌رسانی.
📌 برنامه: توسعه شغلی، کارآموزی، ارتباط مستقیم با صنایع.
🤝 همراهی در کشف بازار کار و گام‌های شغلی.
You are invited to the channel Amirkabir Fairs. Click above to join.