هورا (چارت تولد)
7 957 subscribers
تعریفی جدید از دانش جیوتیش با روش BCRC


مرجع جیوتیش به روش BCRC
Horastro.co

ثبت‌نام دوره های آموزشی
@sanamradm
You are invited to the channel هورا (چارت تولد). Click above to join.