واحد تولید آسیاب سازی وسنگ آسیاب محکم کار
14 subscribers
تولید انواع آسیاب سنگی برقی و تراکتوری وانواع سنگ های آسیاب در سایز های مختلف ...مشهد . مدیریت وزیری ......۰۹۱۵۱۱۳۴۳۳۶ .... ۰۹۱۵۱۱۴۰۷۸۵
....۰۹۱۵۱۱۵۶۵۱۹
You are invited to the channel واحد تولید آسیاب سازی وسنگ آسیاب محکم کار. Click above to join.