સરકારી નોકરી-શૈક્ષણિક માહિતી
1 255 subscribers
● સરકારી નોકરી ભરતી માહિતી, UPSC, GPSC, BANK, RAILWAY, POST, PSI, TALATI, TAT, TET, POLICE જેવી પરીક્ષાની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે મદદરૂપ થતું ગ્રુપ

⭐️ Contact : https://t.me/kamalkingjob

~www.kamalking.in
You are invited to the channel સરકારી નોકરી-શૈક્ષણિક માહિતી. Click above to join.