Cộng đồng Manual Testing
876 members, 46 online
Nhóm để trao đổi và chia sẻ kiến thức về Kiểm thử phần mềm thủ công (Manual Testing) của cộng đồng Tester ở Việt Nam. Nhóm không đăng tin tuyển dụng nhé
- Link Website Blog: https://anhtester.com
- Link Group FB: https://www.facebook.com/groups/manualtest
You are invited to the group Cộng đồng Manual Testing. Click above to join.