👑 شیرازچت 👑
310 members, 6 online
❤️دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف
اما رفیق بر همه چیز مقدم است💫❤️.
⚡️درخواست شما به زودی تایید میشود لطفا شکیبا باشید⚡️
You are invited to the group 👑 شیرازچت 👑. Click above to join.