پیگرانی خطوط لوله
470 members, 14 online
گروه تخصصی پیگرانی تمیزکننده و هوشمند خطوط لوله متشکل از متخصصین دولتی و خصوصی صنعت خط لوله
You are invited to the group پیگرانی خطوط لوله. Click above to join.